Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Trường Chinh

Huyện Đông Hòa, Phú Yên
pyn-donghoa-truongtruongthcstruongchinh@edu.viettel.vn